Tip anunt : Cumparari directe
Tip contract : Servicii
Denumire contract Servicii medicale de medicina muncii  - control medical periodic 
CPV (rev. 2): 85147000-1
Valoarea estimata fara TVA : 600 lei
Descriere contract: Servicii medicale medicina muncii conform Legii nr. 53/2003 și H.G. nr. 355/2007 cu modificările și completările ulterioare. Examen medical la angajare și examen medical periodic. 1. Examen clinic general anual – 11 persoane; 2. Examen psihologic anual – 11 persoane; 3. Examen oftalmologic anual – 11 persoane; 4. Aviz medicina muncii (fișa de aptitudine) – 11 persoane. Serviciile vor fi asigurate în localitatea Timișoara. Cercetarea eventualelor accidente de muncă și înregistrarea acestora pentru personalul propriu sunt responsabilitatea prestatorului. Prețul prezentat în oferta financiară pentru serviciile de medicina muncii vor fi menținute de prestator pe perioada de derulare a contractului: septembrie 2017 – august 2018.  
Conditii contract : Perioada de derulare a contractului este de la data semnării acestuia de către ambele părți și până în 31 august 2018. Valoarea estimată a achiziției este raportată la perioada contractuală prevăzută: septembrie 2017 – august 2018. Plata serviciilor se face prin ordin de plată în contul de trezorerie al prestatorului in termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii la sediul autoritatii contractante.
Conditii participare : Ofertanții vor face dovada deținerii tuturor certificatelor, autorizatiilor, avizelor si a altor documente care se elibereza pentru aceasta activitate, conform legislatiei in vigoare. Ofertele se vor trimite prin e-mail la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. până în data de 15 septembrie 2017 la ora 12 și vor conține obligatoriu următoarele documente: documentele de calificare (certificatul de inmatriculare cu activitate autorizată în medicina muncii, propunerea tehnică și propunerea financiară. Propunerea financiara va contine prețul exprimat in lei, fara TVA și va avea valabilitatea minim 30 zile de la data depunerii. 
Criterii adjudecare Adjudecarea se va face in favoarea operatorului economic a carui ofertă corespunde cerintelor din descrierea contractului si are prețul cel mai scăzut.  Operatorul economic a carui oferta corespunde cerintelor din descrierea contractului și al carei pret respecta criteriul de atribuire “pretul cel mai scazut” va publica oferta in catalogul electronic SEAP, in vederea initierii achizitiei, in maxim 2 zile de la data la care este notificat cu privire la rezultatul procedurii de selectie.
Termen limita primire oferte : 15.09.2017 ora 12
Informatii suplimentare : Ofertanții pot trimite o singură ofertă. Specificatiile tehnice pentru serviciile medicale de medicina muncii pot fi consultate pe site-ul autoritatii contractante: www.ccd-timis.ro  . Persoana de contact Duiuleasa Simona – Elena, tel. 0256490452.
 
Formulare (. docx)